Regelverk

Nedanfor finn du dei viktigaste forskriftene som regulerer mattryggleik og merking av produkt frå småskala mjølkeforedling. Mattilsynet har dessutan laga ei eiga rettleiingsside om lokalmat.

Matlova LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv.  Lova som ligg til grunn for alle matforskriftene.

Hygieneforskrifta FOR 2008-12-22 nr 1623: Forskrift om næringsmiddelhygiene Generelle hygienereglar som gjeld alle verksemder. Krav om HACCP. Inneheld ein nasjonal del med særnorsk regelverk og sjølve EU-forordninga H1. Inneheld òg mikrobiologiske kriterie for næringsmiddel

Animaliehygieneforskrifta FOR 2008-12-22 nr 1624: Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse Meir spesifikke hygienereglar som gjeld m.a. mjølkeforedlingsverksemder. Inneheld ein nasjonal del med særnorsk regelverk og sjølve EU-forordninga H2. I H2 gjeld artikkel 1-7, samt vedlegg II, og vedlegg III avsnitt IX, for mjølkeforedling

Animaliekontrollforskrifta FOR-2008-12-22-1622 Forskrift om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum Reglane for korleis Mattilsynet skal arbeide, inneheld ein nasjonal del og sjølve EU-forordninga H3


Drikkevassforskrifta FOR-2016-12-22-1868: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Inneheld krava som blir stilt til vatn som skal brukast til drikkevatn og vassforsyning til foredlingsverksemder

Matinformasjonsforskrifta FOR-2014-11-28-1497: Forskrift om matinformasjon til forbrukerne Krav om merking av produkta

Lotmerkingsforskrifta FOR 1993-12-21 nr 1384: Forskrift om identifikasjonsmerking av næringsmiddelpartier Krav om merking slik at ein kan knytte ei vare attende til produksjonsparti

Matlovsforskrifta FOR 2008-12-22 nr 1620: Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket Krav om å kunne spore varer att og fram i verdikjeda

Tilsetningsstofforskrifta FOR 2011-06-06 nr 668: Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler Definisjonar på ulike typar tilsetjingsstoff og lista over tilsetjingsstoff og i kva produkt dei kan brukast

IK-mat-forskrifta FOR 1994-12-15 nr 1187: Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen Krav om internkontroll i verksemdene. Må sjåast i samanheng med krav om HACCP i hygieneforskrifta.

Matkontaktforskrifta FOR 1993-12-21 nr 1381: Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler Inneheld krava som stillast til emballasje og overflater som skal vera i kontakt med mat

Forskrift om kvalitet på melk FOR-2015-06-03-607 Forskrift om kvalitet på melk og melkeprodukter
Ny forskrift frå januar 2016, denne erstattar dei gamle forskriftene: Mjølkevareforskrifta, osteforskrifta, smørforskrifta. Samstundes forsvinn spiseisforskrifta. Handlar mest om at produkt som ikkje er mjølk, ikkje skal ha namn som mjølk, fløte, ost, smør og så vidare.