Årsmøtesaker

Årsmøtesak 4.3/2013

Arbeidsplan for Norsk gardsost 2013 
1.      Organisasjonsutvikling
1.1.   Det skal opprettes en konkret samarbeidsavtale med Hanen og en plan for videreutvikling av samarbeidet.
1.2.   Administrative rutiner i organisasjonen gjennomgås og utvikles, herunder arkiv og medlemsregister
1.3.   Prosjektstyring
Det utarbeides rutiner for gjennomføring og styring av prosjekt. Alle igangværende prosjekt gjennomgås og forsøkes avsluttet i løpet av året.
2.      Profilering og synliggjøring av håndverksysteriene
2.1.   I september 2013 arrangeres landsutstilling i samarbeid med DAAS
2.2.   Prosjekt for pultost igangsettes i løpet av året
2.3.   Faglige og markedsmessige nettverk for andre produkter skal vurderes utviklet.
2.4.   Utgi to nummer av Gardsosten
3.      Kompetansearbeid
3.1.   Det søkes opprettet samarbeidsavtaler (rammeavtaler) med kompetansenettverkene.
3.2.   Det arrangeres faglige samlinger i tilknytning til årets Landsutstilling

Årsmøtesak 4.10/2013

Forslag til nye vedtekter - Kommentarer til nye vedtekter
Nåværende vedtekter i Norsk Gardsost bære preg av å være justert flere ganger, samtidig som de også preges av å være et stiftelsesdokument. Styret ha funnet behov for å oppdatere vedtektene. Det er særlig de to første punktene i vedtektene som er endret. Øvrige endringer er først og fremst av redaksjonell karakter.
I det vedlagte forslag til nye vedtekter kan man lese nye og gamle vedtekter ved siden av hverandre.
I forslag til nye vedtekter for Norsk Gardsost er foreslått følgende formål for organisasjonen:
1. Verksemda
Norsk gardsost er ein landsforening for norske håndverksysterier og gardsmeierier.
2. Formål
Norsk gardsost skal ivareta og fremje medlemmene sine felles interesser innanfor kvalitet og økonomi og for øvrig representere medlemmene overfor myndighetene, andre organisasjoner og samfunnet for øvrig.
Norsk gardsost skal synliggjøre håndverksmeierienes betydning for verdiskaping og som tradisjonsbærer.
Selv om vedtektsendringene først og fremst er av redaksjonell karakter, er det en vesentlig dreining av fokuset fra ”bevaring av tradisjon” til å ”fremje medlemmenes felles interesser. Oppmerksomheten flyttes til medlemmenes behov.

Styrets forslag til nye vedtekter bygger på forslag fra ei egen arbeidsgruppe bestående av Knut Aalan, Odd Skrøvseth og Gjermund Stormoen med Gunnar Waagen som tilknyttet (han hadde ikke annledning til å delta på gruppas møter, men har deltatt via e-post og telefon).

Årsmøte sak 4.11/2013

Stategi for norsk Gardsost 2013-2017
Bakgrunn
I løpet av 2012 er framtidig kurs for Norsk gardsost vært diskutert av styret ved flere anledninger.
En viktig grunnlag for valgt strategi er erkjennelsen av at Norsk gardsost er for liten og har for små ressurser til å klare oppgaven som landsforening på egenhånd. Den er derfor fullstendig avhengig av et samarbeid med andre, og dette samarbeidet bør formaliseres gjennom gode avtaler.
Styrets diskusjoner kan kort oppsummeres slik:
1)   Mål:
Sikre håndverksmeierienes lønnsomhet

2)   Norsk gardsost må være en god organisasjon som leverer de tjenester medlemmene trenger for å lykkes.
a)   Norsk gardsost må framstå som den selvsagte landsforening for håndverksmeieriene og være disse meierienes fremste talsmann overfor myndigheter, samarbeidspartnere og marked.
b)   Norsk gardsost må framstå som den fremste formidler av kompetanse for å sikre medlemmenes produktkvalitet.
c)   Norsk gardsost må bistå medlemmene for å sikre de markedsadgang og  i utvikling av markeder.

Forslaget til vedtekter er utarbeidet i samsvar med denne virkelighetsforståelsen og formålsforståelsen.
Strategiplanen er den langsiktige planen for å nå disse målene. Arbeidsplanen er hvordan vi griper fatt i det kommende året.
Målet med strategiplanen er å være en fornuftig og realistisk måte styre kan arbeide på i et litt langsiktig perspektiv for å nå målet. I tillegg til strategiplanen utarbeider styret årlig en arbeidsplan som legges fram for årsmøtet. Arbeidsplanen er en ytterligere operasjonalisering av strategiplanen.
Det overordnede målet for Norsk Gardsost er å bidra til at gårdsmeierier og håndverksysterier lykkes, både kvalitetsmessig som har vært særlig vektlagt fram til i dag, men ikke minst også økonomisk.
Styret innstiller følgende hovedstrategi for Norsk Gardsost 2013-2017
Både eksternt og internt samarbeid legges til grunn for Norsk Gardsost sin strategi i kommende periode.
1)      Eksterne samarbeidspartnere:
a)      Etablere et formalisert samarbeid med Hanen
b)     Etablere et formalisert samarbeid med de offentlige kompetansenettverkene
c)      Samarbeide med faglag og myndigheter for rekruttering til bransjen og videreutvikling av markedet for matspesialiteter.
2)      Innternt samarbeid:
a)      Regelmessige faglige nettverksmøter for medlemmene
b)     Bistå med etablering av markedsnettverk for medlemmene

En viktig grunnlag for valgt strategi er erkjennelsen av at Norsk Gardsost er for liten og har for små ressurser til å klare oppgaven som bærende landsforening på egenhånd. Den er derfor fullstendig avhengig av et samarbeid med andre, og dette samarbeidet bør formaliseres gjennom gode avtaler som også gir ambisjon om utvikling.