Årsmøte


Protokoll Årsmøte Norsk Gardsost, Dombås 8.-9. april 2015
finner du her

************************************************************

Fagseminar og årsmøte, Dombås 8. - 9. april 2016


Program  fredag 8. april 2016
DEL 1 ÅPNING
12.00 Ankomst med kaffe og lunsj
13.00 Velkommen ved Sigurd Avdem, leder i Norsk Gardsost
13.15 Seterdriftas betydning for Norge
Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde– og småbrukarlag
13.50 Melk, lokal matkultur og det nye nordiske kjøkkenet
Andreas Viestad, kokk, forfatter og matskribent
14.30 Pause

DEL 2 UTMARSRESSURSER OG VERDISKAPING
15.00 Grasbasert melkeproduksjon
Harald Volden, Fagog systemsjef TINE Rådgiving. Dr. Agric, Professor II, drøvtyggerfysiologi og ernæring, NMBU
15.40 Merking av fjell – og seterprodukter, Norge og EU Katharina Sparstad og Hans Bondal
Spørsmål og diskusjon
16.00 Presentasjon av fotoutstilling setre Oppdal, av fotograf Ludvig Killingberg, ved Jenny Kristin Heggvold
16.15 Kaffepause
16.45 Verdiskaping på stølen Hvem er gjesten?
Anne Karin Hatling, Skjerdal Stølsysteri og kafé
17.15 Oppsummering
Hans Bondal, leder i Norsk seterkultur
17.30 Nettverkssamling OST 2020
Tema: Økonomi, sysselsetning og verdiskaping i ysteribedriftene
19.00  Nettverkssamling slutt
19.30 Middag

Program lørdag 9 april
ÅRSMØTE Norsk seterkultur 08.30 Start
Sak 1 Konstituering av møtet 
Sak 2 Godkjenning av saksliste og innkalling
Sak 3 Årsmelding
Sak 4 Regnskap
Sak 5 Forslag til kontingent og kontingentklasser
Sak 6 Merkeprosjektet
Sak 7 Innkomne saker
Sak 8 Aktivitetsplan for 2016/2017
Sak 9 Årsmøte 2017 
Sak 10 Budsjett
Sak 11 Valg

ÅRSMØTE Norsk Gardsost 10.00 Start
Sak 1 Godkjenning av innkalling
Sak 2 Val av møteleiar
Sak 3 Val av to til å underskrive protokollen 
Sak 4 Årsmøtesaker vert lagt fram på møtet:
4.1 Styret si årsmelding 
4.2 Rekneskap
4.3 Arbeidsplan og budsjett
4.4 Val av leiar, nestleiar og styremedlemar med 3 vara medlemar i rekkefylje
4.5 Val av valnemnd på 3 medlemar. Val- nemnda gjer også framlegg til styrehonorar 
4.6 Val av registrert revisor
Sak 5 Vedtak om nytt namn for Norsk Meisterskap i lokalforedla mjølkeprodukt 
Sak 6. Innkomne saker

Årsmeldinga for Norsk Gardsost 2015 finn du her.

Sakspapirer til Årsmøte finn du her.

Årsregnskap 2015 finn du her

Valgkomiteens innstilling 2016 finner du her

13.00 Felles lunsj 


*****************************************************************

Protokoll Årsmøte Norsk Gardsost 2015
finner du her
*******************************************************************************
Årsmøtet i 2015 blir  på Voss, den 24. mars 
Meir informasjon
  ****************************************************

Årsmøtet i 2014 blir i samband med "Mat på Skjetlein" 
Dato for årsmøtet er 11. mars
Her finn du styrets forslag til nye vedtekter 
Referat finn du her
  ****************************************************
Årsmøtet i 2013 var på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker 18.-19. mars
Møtet vart samlokalisert med årsmøtet til Hanen.
Referat frå årsmøtet
Innkalling
Årsmelding
Årsmøtesaker

****************************************************
Årsmøte i Norsk Gardsost vart heldt 13. mars 2012 i Steinkjer
Referat frå årsmøtet
Vedteken årsmelding
Rekneskap. Årsrekneskap finn du her. Revisjonsmeldinga finn du her
Vedteken arbeidsplan

**************************************************** 
Årsmøtet 11. og 12. februar 2011 i Bergen 

Referat frå årsmøtet
Vedlegg til sak 3, årsmeldingVedr. sak 6, arbeidsplan 2011 Vedr. sak 7, vedtektsendringar

****************************************************
Årsmøtet 11. og 12. februar 2010 på Nofima, ÅsReferat frå Årsmøtet
Vedlegg til sak 3: Vedteke årsmelding for 2009
Vedlegg til sak 4: Rekneskap for 2009. Noter til rekneskapen. Revisjonsrapporten. Årsberetning frå styret
Vedlegg til sak 5: Budsjett for 2010
Vedlegg til sak 6: Vedteken arbeidsplan for 2010
Vedlegg til sak 7: Innkomne saker