24. feb. 2012

Norsk Gardsost har fått ny dagleg leiar

Jeg gleder meg til å ta fatt som medarbeider i Norsk Gardsost!

Norsk Gardsost er en viktig organisasjon og det må vi sammen sørge for at den forblir også framover. Organisjonen har hatt sine krigere som har fått til mye, og uten disse og organisasjonen hadde Norge vært et mye kjedeligere osterike!
Enkelte ting kan ikke det offentlige serviceapparatet ta seg av selv om vi har mange velfungerende tilbud gjennom bl.a. Innovasjon Norge. De skal vi også arbeide tett sammen med framover for å utvikle organisasjonen og dens medlemmer på en måte som tiden krever, men vi må selv stille kravene og finne veien vi ønsker gå.
Noen direkte programerklæring for hva jeg synes organisasjonen skal satse på, ønsker jeg ikke komme med, men noe er tydeligere enn annet. Medlemmene eldes og fornyelse og rekruttering er viktig. Vi vet også at mange sliter med lønnsomheten i osteproduksjonen. Jeg tror disse to tingene henger nøye sammen, skal vi få til fornyelse må vi ha lønnsomhet.
Årets landsutstilling viste med tydelighet at kvaliteten er sterkt oppadgående. Organisasjonen har dyktige fagpersoner og jeg skal ikke gå inn på det området, men kanskje må vi legge til rette for at medlemmene skal kunne bruke medlemskapet i Norsk Gardsost som et kvalitetsgaranti i markedsføringen? Dette skal ikke komme i konkurranse med eller i stedet for andre merkeordninger, men når vi er små så må vi stå samlet, da får vi den styrke som er nødvendig for å vinne stadig mer krevende kunder!

Gjermund Stormoen

23. feb. 2012

Årsmøte i Norsk Gardsost

Årsmøtet vert i år arrangert i lag med Mat på Mære, og skal vere på Steinkjer 13. mars. Det vert også eit fagprogram i samband med årsmøtet. Les meir om saksliste og fagprogrammet her.

Rå mjølk


Litt informasjon om rå (upasteurisert) mjølk

Organisert omsetning av rå/upasteurisert mjølk er ikkje lovleg i Noreg, men tilfeldig sal er lovleg. Dette kjem av § 21. i Animaliehygieneforskrifta: "Krav til omsetning av melk og fløte beregnet på direkte konsum: All melk og fløte som omsettes til konsum, skal være varmebehandlet. Som unntak fra dette kravet, kan det fra gård eller seter omsettes rå melk og rå fløte direkte til forbruker for bruk i egen husholdning. Dette unntaket gjelder bare dersom omsetningen skjer tilfeldig og ikke har preg av butikksalg. "

Regelverket har vore under omarbeiding i fleire år no, og det ligg an til ei oppmjuking av regelverket. Det hye regelverket var på høyring i 2008. Norsk Gardsost samla da mykje informasjon om rå mjølk. Høyringssvara til Norsk Gardsost og andre om saka finn du hjå Mattilsynet. Det er framleis mogleg å skriva under på underskriftskampanjen vi starta i samband med høyringa.

Kjøp og sal av ost og andre produkt av rå mjølk er tillatt. Da gjeld det som for all annan matproduksjon, at kvaliteten skal sikrast i alle ledd i produksjonen. Nokre gardsysteri lagar ost av pasteurisert mjølk, og nokre av upasteurisert mjølk. Mange faktorar speler inn på kva som passar best for det enkelte ysteri.

Forskarkonferanse om rå mjølk i Praha i 2011. Raw milk health or hazard - rapporten kan du lesa her.

Amerikansk forsking har vurdert risikoen ved konsum av rå mjølk: Weston A. Price

Slow food arbeider mykje med rå mjølk, og har laga ei eiga infoside som tek opp mange aspekt om rå mjølk og råmjølksbaserte produkt. Her finn du også ei oversikt over regelverk som gjeld for omsetning av produkt basert på rå mjølk i ulike land.

HACCP

HACCP er "fareanalyse og kritiske styringspunkt". Det er ein metode for å gå gjennom produksjonen sin systematisk og vurdere kor ein har svakheiter der farar (i produkta) kan oppstå. Ein skal så dokumentere kva ein gjer for å førebygge og overvake slike farar. Norsk Gardsost har laga Nasjonale retningsliner for småskala mjølkeforedling. Dette er ein vegleiar for god hygienepraksis og gjennomføring av HACCP i handtverksmessig foredling av mjølk. Det er laga til fareanalysar for ei rekkje aktuelle produkt, og beskrivelsane må tilpassast slik at det stemmer med slik som ein gjer det i praksis. Kanskje finn ein òg ut at ein må gjera små endringar i produksjonen, for å  gjera produkta enda tryggare. Retningslinene er anerkjent av Mattilsynet. Produsentmedlemar i Norsk Gardsost får retningslinene, andre kan kjøpa dei. Vi held kurs i bruk av retningslinene. Sjå kurskalenderen.

Prosjekt


Nasjonale retningsliner for småskala mjølkeforedling

Nasjonale retningsliner for småskala mjølkeforedling er eit prosjekt kor Norsk Gardsost har utvikla retningsliner for god hygienepraksis og gjennomføring av HACCP i småskala mjølkeforedling. Retningslinene er no ferdige og anerkjent av Mattilsynet. Retningslinene blir formidla på kurs i lag med Hanen, som har laga tilsvarande retningsliner for kjøtforedling, sjå kurskalenderen.  


AVSLUTTA PROSJEKT:

Økonomiprosjektet
Prosjektet er eit samarbeid med Innovasjon Norge og mastergradsstudent Synne Qvenild ved UMB. Det skal gjennomførast ei kartlegging av økonomien i verksemder som driv med lokal foredling av mjølk. Målet er at ein skal få eit klarare bilete 2 av kva faktorar som verkar inn på økonomien i verksemdene, og dermed gje eit grunnlag for å forutsjå korleis økonomien blir ved nyetableringar og endringar. Eit utdrag frå rapporten frå prosjektet var presentert i GardsOsten 2-2012

Safe Cheese
Safe Cheese er eit samarbeidsprosjekt mellom Norsk Gardsost, Nofima og forskingsinstitusjonar og ysteri i andre europeiske land. Prosjektet har undertittelen "A barrier for protection of pathogenic bacterial growth in cheese from non-pasteurised milk". I prosjektet leitar vi etter bakteriekulturar som kan hemme vekst av uønska bakteriar i ost. Vi har no funne fram til kulturar som ser lovande ut, og det er høve til å teste dei ut i eigen produksjon. Dersom du har spørsmål om prosjektet, kan kontakte Cathrine Finne Kure på 64 97 01 00 eller safecheese@nofima.no.
Her er presentert ein del resultat frå prosjektet
.

Nordostprosjektet
Prosjektet var eit samarbeid mellom næringsmiddeltilsyna og bransjeorganisasjonane i dei nordiske landa. Prosjektet var sett i gang av Livsmedelsverket, for å få til eit betre tilsyn og kontroll med småskala mjølkeforedling. Rapportane frå prosjektet er først og fremst meint som vegleiar for tilsyn, men er òg nyttig for produsentar i forhald til arbeid med HACCP, prøvetakingsplanar, dokumentasjon og kvalitetssikring.

Kompetanseutviklingsprogram for Norsk Gardsost
Programmet var finansiert over kompetanseutviklingsprogram i landbruket (KIL) og gjekk over 3 år, fra 2008-2010. Formålet var ei kartlegging av behov hos småskala mjølkeforedlarar innan områda

a Organisatoriske utfordringar ved lokalbasert og handverksmessig verksemd.
b Produksjonsteknikk sett i lys av lokale fordelar, skilnader og tradisjonar.
c Kulturbaserte behov lokalt sett i lys av andre behov.

Medlemer og potensielle medlemer i Norsk Gardsost var målgruppe. Prosjektleiar var landbruksøkonom Marianne Westby,  tel 99707301

Arbeidsplan for Norsk Gardsost 2011

Tiltaksområde 1. Ivareta småskalaproduksjon i høve til marknadsordninga, kvoteordninga m.m.
1.1 Gje innspel til avtalepartane og landbruksdepartementet med framlegg til betring av rammevilkåra.
1.2 Arbeide for månadleg utbetaling av grunntilskot til geitmjølk.
1.3 Arbeide for eit tilskot til lokal foredling av mjølk.

Tiltaksområde 2. Vidareutvikle den faglege produsentstøtta

2.1 Hjelpe medlemane i samband med produktutvikling, godkjenning og regodkjenning av verksemdene deira.
2.2 Bidra i utvikling av nasjonale og internasjonale prosjekt, og formidle resultat for å gje produsentane praktisk nytte av aktuelle prosjekt. t.d. Safe Cheese, Trygg mat, Biogas, Listeria-prosjektet.
2.3 Få Nasjonale Retningsliner i småskalaysting i bruk hjå produsentane og vidareutvikle desse.
2.4 Gje innspel til kurstilbydarar om tema for kurs.
2.5 Mobilisering av tradisjonsbærarar.
2.6 Utvikle kurs for dommarane på landsutstillinga.

Tiltaksområde 3. Vidareutvikling av tradisjonsprodukt

3.1. Halde fram arbeidet med kartlegging av mangfaldet i norske tradisjonar for mjølkeforedling.
3.2. Gjera filmmateriale frå tidlegare kartlegging tilgjengeleg.

Tiltaksområde 4. Arbeid i høve til Mattilsynet

4.1 Delta på seminar/møte/konferansar med Mattilsynet, og bistå dei i utvikling av tilsynet med verksemdene.
4.2 Arbeide for ei nasjonal faggruppe for småskala mjølkeforedling i Mattilsynet.
4.3 Gje innspel ved regelverksutvikling/høyringar som angår næringa.

Tiltaksområde 5. Nettverk

5.1 Vidareføre tidsskriftet GardsOsten.
5.2 Arbeide for større oppslutnad om NG mellom småskala osteprodusentar.
5.3 Samarbeide med andre kompetansetilbydarar. Vidareutvikle kontakt med nasjonale og internasjonale FoU-institusjonar og nettverk. 
5.4 Arrangere og vidareutvikle Landsutstillinga for gardsost.

Tiltaksområde 6. Sikre best mogleg økonomi i næringa

6.1 Samarbeide med andre organisasjonar med å vidareutvikle marknadsstrategiar for gardsprodukt.
6.2 Arbeide for å få til billegare analysar.
6.3 Arbeide for å få klarlagt og betra dei økonomiske rammevilkåra for småskala mjølkeforedling.

Tiltaksområde 7. Offentleg verkemiddelbruk

7.1 Delta i utvikling av evt offentlege strategiplanar.

Tiltaksområde 8. Organisasjonen

8.1 Arbeide for å sikre Norsk Gardsost ei langsiktig stabil grunnfinansiering.
8.2 Arbeide for best mogleg og effektiv organisering.
8.3 Delta og vera synleg på regionale og landsdekkande arrangement.

Vedtekter for Norsk Gardsost

Organisasjon for bevaring og vidareutvikling av norske tradisjonar for lokal handverksmessig foredling av mjølkeprodukt.

1.Skiping
Det vert skipa ein organisasjon for bevaring og utvikling av Norske tradisjonar for lokal handverksmessig foredling av gards- og stølsprodukt av mjølk.  Organisasjonen har føremål og lover slik det går fram nedanfor og får namnet NORSK GARDSOST.

2.Føremålet til organisasjonen er :
- Sameine medlemane sine krefter i arbeidet med å fremje vidareføring, bevaring og utvikling av ein mangfaldig Norsk tradisjon innan handverksmessig foredling av mjølkeprodukt tufta på lokalt tilpassa; ressursutnytting , produksjonsprosess og produkt med mogelegheiter for ein tilfredsstillande økonomi.
- Organisera kurs, fagdagar , seminar, fagfora og andre tiltak som kan fremje fellesskap og fagleg utvikling i næringa.
- Arbeide for å få etablert ei god rettleiingsteneste og eit fagleg ressurssenter
- Samarbeide med aktuelle myndigheiter om utvikling av ein tenleg offentleg politikk for denne næringa og godt tilpassa regelverk for produksjon og sal med utgangspunkt i produkta sitt særpreg.
- Fremje forståing hjå og samarbeid med meierisamvirket for å setje handverks -produksjon  med lokalt særpreg inn i ein aktiv strategi som tener fellesskapet.
- Oppmuntre forståing for og utvikling av det særeigne for denne produksjonsforma politisk og kulturelt.
- Fremje interesse for og kunnskap om produkta hjå forbrukarane.
Syte for at forbrukaren kan skilje handverksprodukt frå etterlikningar slik at marknadsnisja for produkta ikkje vert øydelagt.

3.Kontorstad

Organisasjonen sin kontorstad vert fastsett av styret

4.Medlemssamansetnad

Aktive produsentar og personar/organisasjonar kan vera medlemar i Norsk Gardsost med fulle rettar og plikter i samsvar med vedtektene og retningslinjer vedtekne i medhald av desse. For aktive produsentar må medlemsskapet knytast til garden eller føretaket, som  har 2 medlemer og røystar kvar.
Medlemar som ikkje er aktive produsentar, må støtta føremålet til laget, og har rettar og plikter i høve til vedtektene og vedtekne retningslinjer. Dei som ikkje er produsentmedlem har kun ei røyst på årsmøtet.
Medlemspengar vert fastsett av årsmøtet.

5.Tap av medlemskap.
Medlemskapet opphøyrer ved :
-utmelding
-manglande betaling av medlemspengar
-eksklusjon grunna verksemd som er til alvorleg skade for organisasjonen sitt føremål eller gjentekne klare brot på organisasjonen sine retningslinjer.
Vedtak om eksklusjon vert  tekne av styret etter at medlemen har fått seg føderalt saka skriftleg og fått høve til å uttale seg. Eksklusjonsvedtak kan ankast til Årsmøtet.

6.Styret si samansetjing.
Den daglege drifta av organisasjonen vert leia av eit styre på 5 medlemar, samansett av leiar, nestleiar og 3 styremedlemar med 3 varamedlemar i rekkjefylgje.
Styremedlemar vert valt av årsmøtet mellom organisasjonen sine medlemar for 2 år om gongen.  Leiar og nestleiar er på val kvart år.
Dei tre varamedlemene velgast for eitt år om gongen. Minst 2/3 av styret skal vera aktive produsentar.

7.Styret si verksemd.
Styret er ansvarleg for den daglege verksemda i organisasjonen og skal sjå til at denne vert utført i samsvar med arbeidsplan og budsjett  vedteke av årsmøtet. Styret skal ta initiativ i samsvar med laget sitt føremål. Styret vert kalla saman av leiar etter behov eller når minst 3 medlemar krev det.
Vedtak vert fatta med vanleg fleirtal. Ved likt stemmetal har leiar dobbelt stemme.
Styret skal til vanleg kallast inn med minst 10 dagars varsel.
Styret er vedtaksført når 3 av medlemane er til stades .

9.Årsmøtet.
Årsmøtet er samansett av alle medlemane i laget.
Årsmøtet skal haldas innan utgangen av april og kallas inn med minst 14 dagars varsel.
Innkallinga skal innehalde sakliste med tilrådingar frå styret. Saker medlemane ynskjer å fremje for årsmøtet må vera sekretariatet i hende 1 mnd før årsmøtet.
Årsmøtet skal handsame:-Styrets si årsmelding
-
Rekneskap
-
Styret sitt framlegg til arbeidsplan og budsjett
-
Val av leiar, nestleiar og styremedlemar med 3 varamedlemar i rekkefylje.
-
Val av valnemnd på 3 medlemar. Valnemnda gjer også framlegg til styrehonorar.
-
Val av registrert revisor.
-
Andre val
-
Retningslinjer for krav til medlemskap-Retningslinjer for produksjon og omsetning eller avtalar med myndigheiter eller andre organisasjoner som forpliktar medlemane i organisasjonen.
-
Retningslinjer for bruk av laget sitt merke
-
Saker etter pkt. 12.

10.Bruk av laget sitt namn og merke.
Namn og merke tilhøyrer laget og kan ikkje brukast på forretningsdokument , etikettar eller på annan måte utan at dette skjer i samsvar med vedtekne retningslinjer.

11.Ekstraordinært årsmøte.
Styret eller 1/4 av medlemane kan krevje  ekstraordinært årsmøte.

12.Endring av vedtektene/ oppløysing.
Vedtektene kan endrast av årsmøtet med 2/3 av dei møtande stemmene. Endringa må bekreftast av påfylgjande årsmøte med vanleg fleirtal.

Vedtektene er vedtekne på skipingsmøtet den 3. mai 1997.
Endra på årsmøte 1999, 2000, 2008 og 2011

22. feb. 2012

Årsmøte i Norsk Gardsost 13. mars 2012 i Steinkjer

Saksliste:
1.Val av møteleiar og 2 til å underskrive protokollen 
2.Godkjenning og innkalling av saksliste 
3.Årsmelding. Innstilling frå styret finn du her 
4.Rekneskap. Årsrekneskap finn du her. Revisjonsmeldinga finn du her 
5.Budsjett 
6.Arbeidsplan. Debatt om framtidsperspektivet til Norsk Gardsost. V/Gjermund Stormoen. 
7.Innkomne saker. Styret har forslag om å auke kontingent for støttemedlem til kr 350. 
8.Val etter vedtektene. Barbro Stordalen, Knut Åland og Bitten Brennhovd er på val. Det skal veljast leiar, nestleiar og 3 varamedlemer i nr.rekkefølge: Anne Karin Hatling, Gunnar Waagen og Mabel Owren har vore innvalde for 1 år.
Leiar for valnemnda er Ruth Uhlving tlf. 951 38 815

Innkomne saker som skal behandlast av styret må vera Norsk Gardsost i hende seinast 13.02.12 og sendast dagleg leiar Gjermund Stormoen

Årsmelding, rekneskap, arbeidsplan og andre dokument til årsmøtet blir senda på e-post før årsmøtet, og blir også lagt ut her etterkvart som dei er klare. Dei som ynskjer å få tilsendt dokumenta, kan kontakte Bitten Brennhovd, tlf. 95251901.


Fagprogram, tysdag 13. mars
Kl. 09:00 - 10:00 Registrering og kaffe

Kl. 10:00 - 13:00 Kvalitet i ost Hva påvirker smak og konsistens i ost? På denne wokshopen får deltakerne smake på hverandres oster og diskutere fagspørsmål knyttet til ysting, lagring, modning og emballasje. Med Claes Jürss
Kl. 13:00 - 13:30 Lunsj Kl.
Kl. 16:00 - 16:45 Norgesgruppen; best på lokalmat? Eivind Haalien er nytilsett sjef for lokalmat og matspesialiteter i Norgesgruppen. Han har klare ambisjoner: - Vårt klare mål er å bli best på lokalmat og spesialiteter, sier Haalien. Kl. 16:45 - 17:30 Tradisjonsbedrift i nye klær Daglig leder ved Jens Eide AS, Hans Eide, deler sin erfaring på hvordan de har klart å bygge bro mellom strategisk og kreativ tenkning. Ny og spennende profil er et av resultatene. 
Kl. 17:30 - 18:00 Kaffepause
Kl. 18:00 - 19:30 Årets hovedforedrag - Den hemmelige kokken Mats-Eric Nilsson Kl. 19:30 - 21:30 Trøndersk tapas-aften

Bortsett frå sjølve årsmøtet, er programmet 13. mars i regi av Mat på Mære. Sjølve årsmøtet er gratis, men for kortkursa må vi ha ei avgift på kr. 250.- Faktura vert sendt. Bindande påmelding til årsmøtet og kortkursa og middag om kvelden må vera Norsk Gardsost i hende innan 20.02.12. og sendas dagleg leiar Gjermund Stormoen   (mob: 906 06 470) innan den dato.

Fagprogram, onsdag 14. mars

Ystekurs: Mozzarella, ricotta og halloumi

På årets ystekurs lærer du å lage mozzarella, ricotta og halloumi. Som vanlig blir det både nyttig teori og praksis på Gangstad gårdsysteri. Med Claes Jürss.  Både 13. og 14. går også ein del andre kurs. Desse kursa går frå 9.00-17.00 og kostar kr. 700.-. Betalast av kvar enkelt. Påmeld.frist 20.02.12 direkte til Mat på Mære, tlf. 74 17 04 30.

Det er også anledning for andre/ikkje medlemmer å vera med på kursa. 1 dag kostar kr. 900.-, for 2 dagar 1600.-, 3 dagar 2100.-. Fullstendig program for Mat på Mære

Praktiske opplysingar

Overnatting og frukost: Steinkjer Kurssenter
Prisar:
Enkeltrom med frukost kr. 700.- Betalast til hotellet
Dobbeltrom med frukost kr. 950.- Betalast til hotellet
Tapasaften kr. 250.- + drikke
Lunsj og kaffepausar blir dekt av Norsk Gardsost.
Det er reservert rom på Steinkjer Kurssenter, tlf. 74 13 75 00.
Bestillingsfrist 9. mars. Kvar enkelt deltakar bestiller direkte, og seier dei skal delta på årsmøtet i Norsk Gardsost. Ikkje bestilte rom blir avbestilt etter denne dato.


Styret i Norsk Gardsost ynskjer alle vel møtt til to trivelege dagar.

21. feb. 2012

Bli medlem i Norsk Gardsost!

Vil du bli medlem i Norsk Gardsost?
Produsentmedlem: Vel ditt bidrag til laget i høve til ysteristorleik eller nytteverdi:
a) kr 600
b) kr 800
c) kr 1000
Støttemedlem: kr 300 pr år (inkl. medlemsblad)
Abonnent: kr 300 pr år

Medlemsbladet vårt GardsOsten kjem ut to gonger i året og inneheld mykje nyttig fagstoff og interessante artikler for deg som driv med ysting, tenker på å starte opp, eller deg som rett og slett er glad i ost!

Kontakt oss og vi sender deg gratis prøveblad i posten