14. apr. 2014

Nytt ysteri i gang

Svein og Svanhild Johnsen på Gimstad gård i Bø i Vesterålen er endeleg i gang med ysteridrift. Dei lagar forskjellig slags ost av kumjølk. Her kan du lesa om dei.

20. mar. 2014

Jordbruksforhandlingane 2014

Skal vi nå dei overordna måla i norsk jordbruk, med aktivt jordbruk over heile landet, er det avgjerande at vi fortsatt har ei offensiv satsing på lokal foredling av råvarene frå landbruket. Dette er ei motkraft mot dei store strukturendringane vi ser i det tradisjonelle jordbruket.  Norsk Gardsost har i dag ca. 130 aktive produsentmedlemmar.  Med eit kvalitetsnivå som er fullt på høgde med importost frå Europa, er det stor interesse frå både butikkjedene og Horeca, og det er plass til fleire nye produsentar.  I tillegg til at vi skapar mangfald i ostediskane og på restaurantborda, er gardsysteria eit viktig opplevingstilbod for norske og utanlandske turistar. Denne viktige delen av norsk landbruk må få auka fokus i dei komande forhandlingane.

6. mar. 2014

Ny forskrift om merking av mat

Matinformasjonsforordninga er meint å tre i kraft frå 13.desember 2014. Forordninga er meint å gjera det enklare for forbrukaren å forstå kva maten inneheld. Ei stor forandring med det nye regelverket, er at alle ferdigpakka produkt skal merkast med næringsdeklarasjon, og at denne merkinga skal gjerast etter nye retningsliner. Mattilsynet informerer om dette på denne sida.
Den nye forskrifta finst ikkje på norsk enno, men her finn du  den danske versjonen. For den som ikkje allereie er pålagt merking med næringsdeklarasjon, eller gjer det frivilling, gjeld ikkje det nye kravet om merking (i artikkel 9) før frå 13. desember 2016. Ikkje ferdigpakka produkt treng ikkje merkast med næringsdeklarasjon (artikkel 44), og det ser òg ut til at produkt frå lokalmatmedrifter som berre har registrering for lokalt sal er unnteke frå det nye kravet (bilag V, punkt 19).
For å bestemme næringsinnhaldet kan ein ta analysar av produkta, eller ein kan berekne næringsinnhaldet, t.d utifrå oppskrifta. Ystarorganisasjonar i heile Europa jobbar no for å finne ut korleis dei skal oppfylle merkekrava for handtverksprodukt kor næringsinnhaldet naturleg nok varierer ganske mykje. Norsk Gardsost tek sikte på å lage rettleiingsmateriell om korleis næringsinnhaldet kan bereknast i god tid før forskrifta trer i kraft, i samarbeid med den europeiske gardsystarorgansisjonen.

24. feb. 2014

Årsmelding 2013

ÅRSMELDING FOR ARBEIDSÅRET 2013


Til årsmøtet på Skjetlein 11. mars 2014


Styret har hatt fylgjande samansetjing:
Leiar:            Sigurd Avdem, Oppland
Nestleiar:        Bitten Brennhovd, Buskerud
Styremedlem:        Knut Åland, Nordland
            Anne Karin Hatling, Sogn og Fjordane
            Gunnar Waagen, Møre og Romsdal
1. vara            Anne Marie Sando, Buskerud
2. vara            Barbro Stordalen, Telemark
3. vara            Mabel Owren, Troms

20. feb. 2014

Innkalling til årsmøtet i Norsk Gardsost 11. mars 2014


Årsmøtet i Norsk Gardsost  er fastsett til onsdag 11. mars frå kl. 11.00 på Skjetlein jordbruksskule i samarbeid med  ”Fagdagar for lokalmat på Skjetlein i Trondheim”. Fagprogrammet med alle kurstilbod tysdag 11. mars – torsdag 13 mars finn du på www.maere.no under kurs. Her melder du deg på til både årsmøtet kurs, lunsj og festmiddag.

Årsmøtet i Norsk Gardsost går parallelt med fagprogrammet:
Tysdag 11 mars:
10.00-10.45         Trøndersk Matmanifest
10.45-11.00         10 suksesskriterier ved Egil Smith-Meyer, Tingvollost
10.45-11.00         Kulturmarkens rolle i klimasammenheng v Ann Norderhaug
11.30 -13.30        Årsmøtet i Norsk Gardsost (samstundes går årsmøtet i Norsk Seterkultur)
13.30                     felles lunsj med Norsk Seterkultur
14.30                     Kursene starter.  (mellom anna  ystekurs med Yves Gaauzere og Pascale Baudonnell  og  kurs i enkel melkeforedling med  Kari Langfoss Helgetun på Trondheim fagskole  for Matteknikk.
20.00                     Festmiddag på Rica Bakklandet Hotel


Sakliste for årsmøtet
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av to til å underskrive protokollen
4.  Årsmøtesaker :
4.1      Styrets si årsmelding.
4.2      Rekneskap. Vert lagt fram på årsmøtet
4.3      Arbeidsplan og budsjett. Forslag til arbeidsplan og budsjett vert lagt fram på møtet.
4.4      Val av leiar, nestleiar og styremedlemar med 3 varamedlemar i rekkefylje.
           Valgkomteeen si  innstilling vert  lagt fram på møtet.
4.5.     Val av valnemnd på 3 medlemar. Valnemnda gjer også framlegg til styrehonorar.
           Forslag til styrehonorar vert lagt fram på møtet
4.6.    Val av registrert revisor.
4.7   Forslag til nye vedtekter, 2 . gongs handsaming.
         Styret ved Gunnar Vaagen og Knut Aaland legg fram forslag til vedtektsendringar som          vart diskutert på årsmøtet i 2013. 
                 5.      Open diskusjon om Landsutstillinga til Norsk Gardsost: Kva form og framtid skal     Landsutstillinga ha?

Praktiske opplysninger:
Stad: Skjetlein Videregående Skole i Trondheim
Påmeldingsfrist:  1. mars
Overnatting : Rica Bakklandet Hotel eller andre hotel i Trondheim